بارگذاری

نظارت سازمانی

نظارت فراهم آورنده اطلاعات مفيد براى مديريت اثر بخش است؛ نظارت يك فرآيند تحقيق است و بايستى از اصول علمى تحقيق بهره گيرد. برنامه نظارت بايستى با هماهنگي‌هاي كامل با مديريت دستگاه نظارت شونده شروع شود. ناظر جايگاه پليسى ندارد بلكه با موقعيت مشاور و هدايتگر ظاهر مى شود؛ ناظر با مديران و مسؤولان دستگاههاى […]