بارگذاری

نگهداری تعمیرات

نگهداری و تعمیرات در ایزو 9001:

این مطلب سعی شده است تا نگهداری و تعمیرات در ایزو ۹۰۰۱ و حداقل مستندات موردنیاز را تشریح نماید.
بندهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات در ایزو ۹۰۰۱ برای استاندارد ISO ۹۰۰۱:2015:

–           بند  ۶۳ زیر ساخت، در این بند استاندارد مستقیماً به نگهداری و تعمیرات زیر ساخت شامل تاسیسات، تجهیزات، وسایل ارتباطی، وسایلحمل‌ونقل و … اشاره‌شده است.
–           بند ۷۵۱– کنترل تولید و ارائه خدمات  ، در این بند استانداردسازمان باید تولید و خدمات را تحت شرایط کنترل‌شده ای  طرحریزی و اجراءنماید بدین منظورسیستم نگهداری و تعمیرات ضروری می‌باشد.

بندهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات در ایزو ۹۰۰۱ برای استاندارد ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵  :

–           بند ۷۱۳ زیرساخت، در این بند مستقیماً به نگهداری و تعمیرات اشاره‌شده است
–           بند ۸۱ برنامه‌ریزی و کنترل عملیات
–           بند ۸۵۱ کنترل تولید و ارائه خدمات

با توجه به رویکرد فرآیندی و  الزامات نگهداری و تعمیرات در ISO ۹۰۰۱، سازمان‌ها فرآیندی را به‌عنوان فرآیند نگهداری و تعمیرات با فعالیت‌هایزیر، طرحریزی  و اجراءمی نمایند.

ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات در ایزو ۹۰۰۱

در سازمان‌ها با اندازه کوچک، معمولاً شغلی مجزاء برای نگهداری و تعمیرات در نظر نمی‌گیرند و وظایف مرتبط با نگهداری و تعمیرات ایزو توسط یکی از مسئولین فنی انجام می‌شود. نظیر مدیر فنی، مدیر کارخانه، مدیر تولید و…
در سازمان‌ها با اندازه متوسط و بزرگ، معمولاً شغل نگهداری و تعمیرات در ساختار سازمانی در نظر گرفته می‌شود و مسئول نگهداری و تعمیرات،مأموریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات و دستگاه‌ها را بر عهده دارد.
ساختار کدگذاری تجهیزات و دستگاه‌ها
درصورتی‌که تجهیزات و دستگاه‌های سازمان زیاد باشد تدوین سیستم کدگذاری تجهیزات ضرورت دارد ساختار کدگذاری با توجه به نظر مسئولین نگهداری و تعمیرات تدوین می‌شود در این ساختار باید برای هر یک از تجهیزات کد منحصر به فردی در نظر گرفته شود. در زیر یک نمونه ساختار کدگذاری آمده است.
—             —
سلول دو  – سلول یک

سلول یک با دو کاراکتر حرفی مشخص‌کننده نوع گروه دستگاه می‌باشد.
نظیر:   PR داستگاه پرس     CO کامپیوتر     CR جرثقیل   و…

سلول دو جای دو کاراکتر عددی مشخص‌کننده شماره‌سریال دستگاه بر اساس سلول یک می‌باشد.

اطلاعات اولیه تجهیزات

شناسنامه تجهیزات

اطلاعات عمومی و پایه تجهیزات در فرم شناسنامه تجهیزات لحاظ می‌شود این اطلاعات با توجه به کاتالوگ و فاکتور خرید و … تکمیل می‌شود مهم‌تریناطلاعاتی که در فرم شناسنامه تجهیز لحاظ می‌شود شامل: ابعاد تجهیز، وزن تجهیز، مصرف انرژی، وضعیت خدمات پس از فروش، آدرس نمایندگی، اجزاء تجهیز، مشخصات سازنده، تاریخ خرید و راه‌اندازی و …
لیست تجهیزات
مسئول نگهداری و تعمیرات،  فهرستی از تجهیزات و ماشین آلات مرتبط را تهیه می‌نماید و  کد گذاری ماشین آلات و تجهیزات مطابق ساختار کد گذاری انجام می‌شود.

نگهداری تجهیزات

دستورالعمل نگهداری تجهیز

با توجه به تجارب مسئول نگهداری و تعمیرات و کاتالوگ تجهیز دستورالعمل سرویس و نگهداری تجهیز تدوین می‌شود در این دستورلعمل فعالیت‌هایسرویس و نگهداری تجهیز، مدت فعالیت، مسئول انجام و دوره تناوب مشخص می‌شود.

دستورالعمل سرویس ونگهداری
شرح فعالیت دوره تناوب قطعات / مواد مصرفی مسئول انجام مدت زمان تخمینی
گریش کاری نقاط A, B هر ماه گیریس شماره ۴۰ تعمیرکار ۵ دقیقه

دستورلعمل نگهداری تجهیز با توجه به سوابق خرابی تجهیزات می‌تواند به‌صورت دوره ای بازنگری شود.
سوابق سرویس و نگهداری تجهیز
فعالیت‌های سرویس و نگهداری توسط مسئول نگهداری و تعمیرات مطابق دستورالعمل لیست شده و در کنار تجهیز نصب می‌شود، پس از انجام سرویس و نگهداری، سوابق انجام آن در فرم سرویس و نگهداری ثبت می‌شود.

سوابق سرویس و نگهداری
شرح فعالیت دوره تناوب تاریخ انجام تاریخ انجام
گریس کاری ماهیانه 29/05/96 حیدری 29/06/96 حیدری

نگهداری پیشگویانه

در برخی از سازمان‌ها که انجام نگهداری و تعمیرات پیشگویانه امکان‌پذیر می‌باشد نگهداری و تعمیر پیشگویانه نیز برنامه‌ریزی و اجراء می‌شود. نظیر عملکرد بلبرینگ با دستگاه ارتعاش سنج موردبررسی قرارگرفته و تعویض بلیرینگ در برنامه قرار می‌گیرد

 تعمیرات تجهیز

نگهداری و تعمیرات در ایزو ۹۰۰۱ در زمینه های خرابی‌های تجهیز، فرمهای زیر را مد نظر قرار داده است.
درخواست تعمیر
خرابی تجهیز از طریق فرم درخواست تعمیر به متولی نگهداری و تعمیرات اطلاع داده می‌شود و اقدامات لازم جهت تعمیر تجهیز صورت می‌گیرد سوابق تعمیر در فرم درخواست تعمیر ثبت می‌شود.
در صورت نیاز به تعمیرات برون‌سازمانی هماهنگی های لازم توسط مسئول نت شده سپس از خدمات تعمیرات برون‌سازمانی استفاده می‌شود
سابقه تعمیر تجهیز
خلاصه تعمیرات انجام‌شده در کارت سابقه تعمیرات درج می‌شود

سوابق تعمیرات برای دستگاه …..
شرح خرابی تاریخ علت خرابی مدت توقف تجهیز شرح فعالیت
بلبرینگ شکسته 12/06/96 بار زیاد ۲ ساعت تعویض بلبرینگ

 پرونده تجهیز
برای هر یک از تجهیزات، پرونده شامل کارت سابقه تعمیراتی و سرویس‌های دستگاه و کاتالوگ دستگاه تهیه‌شده و  سوابق تعمیرات در این پرونده ثبت و نگهداری می‌شود.

سازمان‌های سرآمد از نرم‌افزارهایی جهت نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود استفاده می‌نمایند که موضوعات فوق در این نرم‌افزارها لحاظ شده است.

 

کد گذاری تجهیزات:

یکی از نیازهای جدی و اولیه هر سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی یا نگهداری و تعمیرات مبحث کدگذاری تجهیزات سازمان می باشد.مدل های کدگذاری متفاوتی دیده می شود و متناسب با تعداد تجهیزات و نیازمندی های واحدهای مختلف سازمان مدل ها شکل گرفته اند.
در خصوص سیستم کدگذاری تجهیزات به چند موضوع باید توجه شود:(این مطالب مخصوص سازمان های بزرگ و دارای تجهیزات زیاد (بیش از ۵۰۰۰ تجهیز) می باشد و برای کارخانجات متوسط و کوچک صادق نیست و مدل آنها خیلی ساده تر است)
اول کد تجهیز باید منحصر بفرد باشد.
دوم مدل کدگذاری بتواند کلیه تجهیزات سازمان را شامل شود.
سوم کدگذاری روی تجهیزات اصلی سازمان و مهم انجام شود.
چهارم کدگذاری باید ساده و مبتنی بر یک منطق کلی باشد که بتواند منطقش بروی تمام انواع تجهیزات سازمان اعمال گردد.
پنجم کدگذاری تجهیزات با کدگذاری مکان نصب و استقرار تجهیزات متفاوت است.
ششم خانواده گروه تجهیزات می تواند مجزا از کدگذاری تجهیزات باشد.

لذا به سه موضوع یا سیستم کدگذاری می رسید:
یک کدگذاری خانواده گروه تجهیزات
دو کدگذاری مکان استقرار تجهیزات
سه کدگذاری تجهیزات

یک مدل نرم افزاری باید بتواند رابطه بین این به حوزه را بخوبی پشتیبانی کند.به طوری که یک کددستگاه با یک کدخانواده گروه و یک کدمکان می تواند وضعیت آن تجهیز را برای انجام و ارسال نیروی فنی جهت انجام نگهداری پیشگیرانه و انجام تعمیرات اضطراری و تحلیل خرابی نشان دهد و تاریخچه سوابق وقایع نت بروی آن ایجاد یا نسبت داده شود.

در برخی از صنایع همانند صنایع پتروشیمی که با فرآیندهای پیوسته تولید مواجه می شوید کدگذاری فرآیندی نیز در کنار این سه مدل کدگذاری می تواند اضافه شود تا مفهوم داده های قابلیت اطمینان تجهیزات کامل شود.(این موضوع کمی پیشرفته و خاص است و تشریح مفصل دیگری را می طلبد که دراین مطلب هدف نیست)

مدل های کدگذاری که در آن با یک کد کلیه مباحث مربوط به تجهیز ، مکان و گروه خانواده تجهیز را می خواهد نشان دهد اشتباه می باشد و در صورت جابجایی تجهیز در سطح سازمان و یا تغییر خانواده گروه تجهیز در طول کسب تجربیات تیم نت سازمان بروی تجهیزات سازمان یا توسعه یافتن سازمان این مدل ها به مشکل جدی و دوباره کاری و کدگذاری های موازی برخورد می کنند.

از طرفی مشاهده می کنیم که صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و سیمان و معدن و نیروگاه با استفاده از مدل های کدگذاری نقشه های تجهیزات گاها پیش می روند که این موضوع نیز خواسته های مدنظر در مبحث سیستم کدگذاری تجهیزات را برآورده نمی سازند.

 

لزوم ایجاد سیستم طبقه بندی و کدینگ کالا :

دامنه و تنوع اقلام سازمانهای صنعتی به دلیل پیچیدگی منابع گسترش یافته است و به همین دلیل نیاز به سیستمی که به کمک آن بتوان این دامنه وسیع اقلام را با سرعت و بگونه ای مؤثر شناسایی و طبقه بندی نمود بیش از پیش احساس می گردد.

استفاده از نامهای متداول اقلام (میز ، صندلی، پمپ و …) برای رفع احتیاجات روزمره کافی هستند ولی از آنها نمی توان در قالب مدیریت انبار به دلیل مشکلات مشروحه زیر استفاده نمود :

نامهای متداول، بسیار کوتاه و بدون شرح و تفسیر هستند

کالاها معمولاً بیش از یک نام دارند و این امر ممکن است سبب اشتباه در تحویل آنها از انبار گردد.

کالاها اغلب از طبیعت تکنولوژیکی بسیار بالایی برخوردار هستند و به زبان ساده، به توضیح زیادی نیازدارند

مهمترین فوائد سیستم کدگذاری عبارتند از :

جلوگیری از نوشتن جملات طولانی و شناسایی کردن ساده تر و دقیق تر اقلام .

استاندارد سازی اقلام و کمک به جمع آوری صحیح اطلاعات آماری و محاسباتی

امکان نگهداری مکانیزه حساب دقیق موجودی اقلام در انبار.

صدور سفارش خرید بطور ساده، مطمئن و دقیق و پیگیری ساده تر امور.

ایجاد یک زبان مشترک و ساده برای کلیه کسانی که با کالا سروکار دارند ( تدارکات، انبار، حسابداری و مصرف کننده )

صرفه جویی در زمان جهت نوشتن شرح و تفصیل اجناس.

امکان ایجاد یک روش علمی و منطقی در چیدن اجناس درون انبار

تعیین کد پیشنهادی مناسب برای تجهیزات و ماشین آلات اصلی شرکت :

با توجه به کم بودن تعداد واحد های فرآیند تولید به نظر می رسد استفاده از کد شناسایی با بلوک های معرف مورد نیاز جهت شناسایی مکان نصب دستگاه و اطلاعات سرویس و نگه داری مفید و کارامد باشد .

همچنین استفاده از کد شناسایی برای تجهیزات دستی مورد استفاده توسط اپراتورها که نیاز چندانی به سیستم نگهداری و تعمیرات جامع ندارند و اغلب به مقدار مازاد در دسترس می باشند ، موجب حجیم شدن سیستم کدینگ ماشین آلات شده و جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات را سخت تر و زمان بر تر می کند . لذا از تخصیص کد مختص تجهیزات دم دستی خود داری شده است.

 

ارسال نظر شما